შავი სია   შპს „ტექტონი“ (ს/ნ: 404507217)


06.07.2018
     
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT170015109
შესყიდვის ობიექტი: 71200000 – არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ტექტონი“ (ს/ნ: 404507217); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება