შავი სია   შპს „მილერ გრუპ“ (ს/კ: 405076233)


21.04.2017
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 24.01.2017 №42;

შესყიდვის ობიექტი: 18200000 – გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი; 
მიმწოდებელი: შპს „მილერ გრუპ“ (ს/კ: 405076233); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება