შავი სია   შპს „ორბიტა“ (ს/ნ: 406102863)


08.08.2018
         
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხაშურის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170004854
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ორბიტა“ (ს/ნ: 406102863); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება