შავი სია   შპს „გლობალ“ (ს/ნ: 406268952)


14.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – სპეციალური პენიტენციური სამსახური;
ტენდერის ნომერი: NAT190001623;
შესყიდვის ობიექტი: 18300000 – ტანსაცმელი;
მიმწოდებელი: შპს „გლობალ“ (ს/ნ: 406268952);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება