შავი სია   შპს „ლაზერჯეტ“ (ს/ნ: 415090252)


08.10.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: NAT190005328;
შესყიდვის ობიექტი: 30100000 – საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა;
მიმწოდებელი: შპს „ლაზერჯეტ“ (ს/ნ: 415090252);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება