შავი სია   შპს „ბი თი ბი“ (ს/ნ:431949626)


08.10.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „გარდაბნის თბოსადგური“;
ტენდერის ნომერი: NAT190005881;
შესყიდვის ობიექტი: 44100000 – სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები;
მიმწოდებელი: შპს „ბი თი ბი“ (ს/ნ:431949626);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება