შავი სია   ი.მ. ბორის ქირია (პირადი №58001015985)


13.02.2018
     
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT170007094
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ბორის ქირია (პირადი №58001015985); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება