საერთაშორისო თანამშრომლობა   სამოქმედო გეგმები   ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA)