ბაზრის კვლევა   სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას
20.08.2015
   
 
დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ
 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას შემდეგი პოლიგრაფიული პროდუქციის შესყიდვასთან დაკავშირებით:
1. ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო ბარათი;
2. ფორმა NIV – 100/ა;
3. ფორმა N IV – 200-11/ა - ლაბორატორიული გამოკვლევის ჟურნალი;
4. ფორმა N IV - 200-12/ა ამბულატორიული პაციენტის რეგისტრაციის ჟურნალი;
5. ფორმა NIV - 200-13/ა ამბულატორიული პაციენტის ვიზიტების და ბინაზე/ადგილზე გამოძახების რეგისტაციის ჟურნალი.
 
შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური სპეციფიკაცია და რაოდენობები მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში N1.