ბაზრის კვლევა   სსიპ გარდაბნის მუნიცპალიტეტის სოფელ მარტყოფის N1 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
11.11.2016
   
 
სსიპ  გარდაბნის მუნიცპალიტეტის სოფელ მარტყოფის N1 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით. კერძოდ,
1.საკანცელარიო ნივთები;
2.სამეურნეო საქონელი;
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
4.ელექტრო საქონელი;
5.საოფისე ავეჯი;
6.სამედიცინო მედიკამენტები;
7.კომპიუტერული მომსახურება;
8.სანტექნიკური მომსახურება;
9.სადერატიზაციო-სადეზინსექციო მომსახურება.
           
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა 
მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში N1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 
2016 წლის 16 ნოემბრისა, შესაბამისი  
ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: martkopi1@mes.gov.ge ან წერილობით 
წარმოადგინოთ სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის N1 საჯარო სკოლაში (მისამართი: გარდაბანი სოფელი მარტყოფი). 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს ნინო ტოტიკაშვილი(შესყიდვების კოორდინატორი) , მობ. 599 521 121.