ბაზრის კვლევა   ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“ ატარებს ბაზრის ვკლევას
25.04.2017
  
 
ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“გეგმავს გამოაცხადოს ტენდერი სასათბურე მეურნეობის შეძენა-მონტაჟის შესყიდვის მიზნით. კერძოდ, გათვალისწინებულია 40(ორმოცი) ერთეული არანაკლებ 500 კვ.მ-იანი სათბურის კონსტრუქციის შეძენა და მათი მოწყობა-მონტაჟი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური მახასიათბლების შესაბამისად წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება (ერთეულისა და ჯამური ღირებულების   მითითებით).
წინადადებების წარმოდგენის საბოლო ვადა არის არაუგვიანეს 2017 წლის 30 აპრილი გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: 
xinikadze65@mail.ru.
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.

მიბმული ფაილები