ბაზრის კვლევა   სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
09.01.2017
  
 
სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ გეგმავს ბათუმის ბულვარისათვის გაზონის სათიბი
საშუალებების, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტრაქტორის წამლობითი
ღონისძიებების ჩასატარებლად, ბუჩქებისა და ხე-მცენარეების ელექტრო სასხლავის
შესყიდვას. აღნიშნულიდან გამომდინარე ატარებს ბაზრის კვლევას სავარაუდო ღირებულების
დადგენის მიზნით.
შესყიდვის ობიექტის დასახელება, რაოდენობა და ტექნიკური პირობები იხილეთ მიბმულ
ფაილში.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 13 იანვრისა წარმოგვიდგინოთ
შემდგენი ინფორმაცია:
1. თანდართული ტექნიკური პირობების შესაბამისი შესყიდვის ობიექტი დანართი N1;
2. ფასების ცხრილი საერთო ღირებულება (ერთეულისა და ჯამური ღირებულებების
მითითებით) დანართი N2;
3. წარმოშობის ქვეყანა და მწარმოებელი კომპანია დანართი N3;
გთხოვთ, შესაბამისი წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის
მისამართზე: boulevardtenders@gmail.com ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ „ბათუმის
ბულვარი”-ს ადმინისტრაციაში (ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ.2)
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისათვის.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
სსიპ „ბათუმის ბულვარი“-ს შესყიდვების სამსახურის
უფროსი ალექსანდრე ბოლქვაძე
მობ: 591-22-88-33

მიბმული ფაილები