ბაზრის კვლევა   შპს „ენგურის ტურისტული ცენტრი “ ატარებს ბაზრის კველვას
10.05.2017
  
 
შპს „ენგურის ტურისტული ცენტრი “ ატარებს ბაზრის კველვას ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის კაშხლის განვითარებისა და  ტურისტული ღირშესანიშნაობის მოწყობის დეტალური  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სავარაუდო ღირებულების დასადგენად.
 
გთხოვთ, არაუგვიანეს 2017 წლის  11 მაისისა წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება თანდართულ ტექნიკური დავალების გათვალისწინებით.
 
შემოთავაზება უნდა შეიცავდეს:
- მომსახურების გაწევის ვადას;
- მომსახურების ღირებულებას (ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, დღგ-ს გარდა);

შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ელექტრონული ფოსტის
მისამართზე: enguri@gedf.com.ge
საკონტაქტო პირი: ბექა ბოჭორიშვილი,  +322181131.
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები