ბაზრის კვლევა   შპს „ენგურის ტურისტული ცენტრი“ ატარებს ბაზრის კველვას
03.05.2017
  
 
შპს „ენგურის ტურისტული ცენტრი“ ატარებს ბაზრის კველვას ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის კაშხლის განვითარებისა და  ტურისტული ღირსშესანიშნაობის მოწყობის დეტალური  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სავარაუდო ღირებულების დასადგენად.
 
გთხოვთ, არაუგვიანეს 2017 წლის 11 მაისისა წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება თანდართულ ტექნიკური დავალების გათვალისწინებით.
 
შემოთავაზება უნდა შეიცავდეს:
- მომსახურების გაწევის ვადას;
- მომსახურების ღირებულებას (ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, დღგ-ს გარდა);

შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: enguri@gedf.com.ge
საკონტაქტო პირი: ბექა ბოჭორიშვილი,   2 18 11 31.
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.


მიბმული ფაილები