ბაზრის კვლევა   ქ. თბილისში ხევძმარის 1-ში მდებარე ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების წარმოება;
06.07.2015
    
 
დასახელება:  
შესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისში ხევძმარის 1-ში მდებარე  ტერიტორიაზე  სამშენებლო სამუშაოების წარმოება;
 
შემსყიდველი:   
სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“;
 
საიდენტიფიკაციო კოდი:    
211324468;
 
 
წინადადებების მიღების ბოლო ვადა:          
2015 წლის 27ივლისი;
 
 
შენიშვნა:   
სრული ინფორმაცია იხილეთ    შემდეგ მისამართზე   www.sakrusenergo.ge