ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ახორციელებს ბაზრის კვლევას
20.04.2017
  
 
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ბაზრის კვლევას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, არაუგვიანეს ა.წ 26 აპრილს 17:00 საათამდე წარმოდგვიდგინოთ დანართი 1-ით გათვალისწინებული ტექნიკური მახასიათებლების მქონე პროგრამული უზრუნველყოფის სავარაუდო ღირებულება და მოწოდების ვადა.
ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების
გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: m.alibegashvili@ggtc.ge

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.

მიბმული ფაილები