ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს
06.10.2017
  
 
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს  ბაზრის კვლევას.  
აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, არაუგვიანეს ა.წ 13 ოქტომბრის 15:00 საათამდე წარმოდგვიდგინოთ დანართი 1-ით გათვალისწინებული ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილი #21-ში, მდებარე შენობის მე-6 სართულის, თერჯოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ფილიალის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის/ჟოლობების და თერჯოლის ფილიალის ეზოს სარემონტო სამუშაოების შესრულების ვადა და სავარაუდო ღირებულება.
ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: s.sanadze@ggtc.ge  
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის. 

მიბმული ფაილები