ბაზრის კვლევა   სს „საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
01.05.2017
  
 
სს „საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია“ გაზგამანაწილებელი სადგურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის მიზნით, სავარაუდო ღირებულების დასადგენად ატარებს ბაზრის კვლევას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2017 წლის 19 მაისისა წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება თანდართული ტექნიკური დავალების
გათვალისწინებით.

შემოთავაზება უნდა შეიცავდეს:
- მომსახურების გაწევის ვადას;
- მომსახურების ღირებულებას (ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, დღგ-ს გარდა);

შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ელექტრონული ფოსტის
მისამართზე: procurement@gogc.ge.

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები