ბაზრის კვლევა   სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო’’ ატარებს ბაზრის კვლევას
12.10.2018
  
 
სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო’’ - საქართველოს
მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის N265 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის
,,მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო სკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების
რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ ’’ ფარგლებში - 4
ერთეული პილიეთილენის აპკში შესაფუთი დანადგარის შესყიდვის მიზნით აცხადებს
ბაზრის კვლევას.
გთხოვთ, დაინტერესებულმა პირებმა მოგვაწოდოთ მოცემული აღჭურვილობის შესახებ
ინფორმაცია შვიდი დღის განმავლობაში 2018 წლის 19 ოქტომბრის18:00 საათამდე შემდეგ
ელ.ფოსტაზე: natia.gviniashvili@acda.gov.ge ; ტელ:595929595.
აღნიშნული აღჭურვილობის ფასი გამოსახული უნდა იყოს ლარში, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.
კითხვებისა და სხვა დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ ამავე ელ.ფოსტაზე.
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.
იხილეთ ტექნიკური მახასიათებლები მიმაგრებულ ფაილში.

მიბმული ფაილები