ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია" აცხადებს ბაზრის კვლევას
14.08.2019
  
 
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს დაშვების კონტროლის სისტემის შესყიდვას (რომელიც მოიცავს თანმდევ მონტაჟს და ინსტალაციას), რისთვისაც ახორციელებს ბაზრის კვლევას წარმოდგენილი ტექნიკური დავალების შესაბამისად. გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, თქვენი დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ, უზრუნველყოთ 2019 წლის 19 აგვისტოს სამუშაო დღის ბოლომდე, შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენა, კერძოდ:  უნდა წარმოადგინოთ შევსებული დანართი N1 (ფასების ცხრილი) ერთეულის და საერთო ღირებულების მითითებით (ტექნიკური დავალების მოთხოვნების შესაბამისად), ღირებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. თქვენს მიერ მოწოდებული ფასები ძალაში უნდა იყოს არანაკლებ 30 კალენდალური დღის განმავლობაში, შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე: n.glonti@ggtc.ge.

მიბმული ფაილები