ბაზრის კვლევა   ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლ
14.11.2019
  
 
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა,სახელმწიფო შესყიდვების 2020 წლის  წლიური  გეგმის  შემუშვება/ დამტკიცებისათვის,  ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლსთვის,მისაღები შესყიდვის  ხელშეკრულების  პირობების განსაზღვრისათვის,   ბაზრისა და ბაზარზე არსებული ფასების გამოკვლევის მიზნით ატარებს   ბაზრის   კვლევას საქონლის და მომსახურების შესყიდვის მიზნით:
 
              1.    საკანცელარიო ნივთები;
             2. სამეურნეო საქონელი;
             3. სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
            4. ელექტრო საქონელი;

      5.  ნაბეჭდიმასალა;


შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში N1.
       აღნიშნულიდან  გამომდინარე,  გთხოვთ,  არა  უგვიანეს  2019  წლის  17 ნოემბრისა, შესაბამისი ინფორმაცია და მონაცემები  მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის  მისამართზე: akhaltsikhissamusiko@gmail.com

   ან  წერილობით  წარმოადგინოთ მისამართზე ქ. ახალციხე კოსტავას ქ.N18 დამატებითი ინფორმაციისათვის საკონტაქტო    პირი: მარინა გაგლოშვილი -  მობ.:   598-097-934.
მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები
 


მიბმული ფაილები