ბაზრის კვლევა   პლანშეტური კომპიუტერების შესყიდვა
05.12.2019
  
 
დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ
 
 
გაცნობებთ, რომ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას, პლანშეტური კომპიუტერების შესყიდვის მიზნით.
 
შესყიდვის ობიექტის ჩამონათვალი, აღწერილობა და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების N1 დანართში.
 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2019 წლის 10 დეკემბრის 18.00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:
 
  • ერთეულის ღირებულება  ლარში;
  • მთლიანი ღირებულება;
  • საქონლის მოწოდების ვადები.
         
შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე: bdatukishvili@ssa.gov.ge; kkharadze@ssa.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში (თბილისი, წერეთლის გამზ. N144).
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 

მიბმული ფაილები