ბაზრის კვლევა   დაცვითი მომსახურების შესყიდვა
05.12.2019
  
 
 
დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ
 
 
გაცნობებთ, რომ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას, ქ. თბილისსა და ტერიტორიული ერთეულების ოფისებში დაცვითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
შესყიდვის ობიექტის დასახელება, დამატებითი მოთხოვნები, მომსახურების გაწევის პერიოდი და მისამართები მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართებში: N1, N2, N3, N4, N5 და N6.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2019 წლის 6 დეკემბრისა, წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:
 
  •  გასაწევი მომსახურების ერთი თვის ღირებულების შესახებ;
  •  მთლიანი ღირებულება.
 
შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: mdzegvelishvili@ssa.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში (თბილისი, წერეთლის გამზ. N144).
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები