ბაზრის კვლევა   სწრაფმოქმედი სკანერის შესყიდვა
13.02.2020
  
 
დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ
 
 
 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას 3 (სამი) ცალი სწრაფმოქმედი სკანერი, კერძოდ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით.
 
შესყიდვის ობიექტის ჩამონათვალი, აღწერილობა და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში N1.
 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2020 წლის 21 თებერვლის 18.00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:
 
  • მწარმოებელი, წარმოშობის ქვეყანა;
  • ერთეულის ღირებულება  ლარში;
  • მთლიანი ღირებულება;
  • საქონლის მოწოდების ვადები.
         
შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე: mdzegvelishvili@ssa.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში (თბილისი, წერეთლის გამზ. N144).
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები