ბაზრის კვლევა   შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
22.05.2020
  
 
შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას “ლიანდაგის საზომი
ხელსაწყოების” შემდგომში ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვის მიზნით.
გთხოვთ, განიხილოთ ზემოაღნიშნული საქონლის ბაზრის კვლევის დოკუმენტაცია და
წარმოგვიდგინოთ თქვენს მიერ შემოთავაზებული კომერციული წინადადებები.
დამატებითი ინფორმაცია:
1. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ღირებულება გამოსახული უნდა
იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესასყიდი საქონლის
მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადისადა გადასახდელის ჩათვლით.
2. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ღირებულების წარმოდგენა
დასაშვებია როგორც ლარში, ასევე დოლარსა და ევროში.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2020 წლის 01 ივნისის 17:00 საათისა,
გამოაგზავნოთ თქვენი წინადადებები (ლიანდაგის საზომი ხელსაწყოების ბაზრის კვლევის
დოკუმენტაციის შესაბამისად შევსებული ხარჯთაღრიცხვა) შემდეგ მისამართზე: ქ,თბილისი,
ვაგზლის მოედანი N2 ან ელექტრონულ მისამართებზე: gdolidze@metro.ge info@metro.ge ;
igodeladze@metro.ge ; dnanitashvili@metro.ge საკონტაქტო ტელეფონები: 2 35- 77-77 (16010),
(1616). 514 00 30 00; 577 10 99 77.
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები