ბაზრის კვლევა   საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს ბაზრის კვლევას
17.06.2020
  
 
აღმოსავლეთ საქართველოს ირიგაციული დანიშნულების წყალსაცავების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამის ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების შესწავლა - IDIC/AF/CS/QCBS/01.

მიბმული ფაილები