ბაზრის კვლევა   ქ. თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ატარ
18.04.2017
  
 
სსიპ - ქ. თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი (ს/ნ 201948928) ატარებს ბაზრის კვლევას, ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. #127ა-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი  01.13.08.004.032) მაყურებელთა დარბაზის და სცენის ტექნოლოგიური ნაწილის პროექტირების (საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება) სახელმწიფო შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით.
თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
ტექნოლოგიური ნაწილის პროექტირების ტექნიკურისპეციფიკაცია
  1. სცენი ზედა და ქვედა მექნიზაციის პროექტი.
  2. სცენის მხატვრული განათების და დარბაზის სარეპეტიციო განათების პროექტი.
  3. თეატრის დარბაზის გახმოვანების (ელექტრონული აკუსტიკის) პროექტი;
  4. აუდიო-ვიდეო ტრანსლირების და ვიდეო პროექციის სისტემის და სუსტი დენების პროექტი.
  5. თეატრის მაყურებელთა დარბაზის (პარტერი) პროექტირება:
  6. 3D ვიზუალიზაცია (არანაკლებ 5 რენდერისა)
  7. პროექტირების სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა.
იხილეთ ბმული ფაილი
საპროექტო მომსახურების ხარჯთაღრიცხვასთან ერთად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს პროექტირების პროცესში გამოყენებული ტექნოლოგიები, ასევე პროექტირების პროცესის მოკლე აღწერა. 
 
აუცილებელი პირობა:  
  • ტექნიკური დავალების გათვალისწინებით, პროექტი უნდა მოიცავდეს შესრულების ეტაპეპს (არაუმეტეს 3 ეტაპი), ცალკე არსებული ნახაზებით და ხარჯთაღრიცხვით.
  • პროექტის მიხედვით განსახორციელებელი/შესასრულებელი ფიზიკური სამუშაოების მთლიანი ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 9 000 000 (ცხრა მილიონი) ლარს   
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2017 წლის 27 აპრილისა წარმოგვიდგინოთ თქვენს მიერ შემოთავაზებული  ღირებულება.
 
შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე: 
k.mazanishvili@gmail.com ან Abuladze@musictheatre.ge
 
ინფორმაციის წერილობით წარმოადგენის შემთხვევაში სსიპ - ქ. თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრში,
ფაქტიურ მისამართზე - თბილისი, აღმაშენებლის გამზ.N182.
ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: კახაბერ მაზანიშვილი - (+995) 599 90-44-44
ლევან აბულაძე - (+995) 597 21-22-12

მიბმული ფაილები