ბაზრის კვლევა   სსიპ ქალაქ რუსთავის N21 საჯარო სკოლა აცხადებს ბაზრის კვლევას
08.11.2016
  
 
სსიპ ქალაქ რუსთავის N 21 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლის შესყიდვის მიზნით.
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართებში N1
 
 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 14 ნოემბრისა, წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:
 
          1.  მწარმოებელი, წარმოშობის ქვეყანა;
          2.  ერთეულის ფასი;
          3.   მთლიანი ღირებულება;
მოწოდების პირობები და ვადა.


შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:  rustavi21@mes.gov.ge
ან წერილობით წარადგინოთ სსიპ ქალაქ რუსთავის N 21 საჯარო სკოლაში  რუსთავი მესხიშვილის მე2 გასას. N 3 ).
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები