ბაზრის კვლევა   სსიპ ქალაქ რუსთავის N3 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
08.11.2016
  
 
სსიპ ქალაქ რუსთავის N3 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევასს საქონლის შესყიდვის მიზნით.
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართებში N1
 
 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 15 ნოემბრისა, წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:
 
          1.  მწარმოებელი, წარმოშობის ქვეყანა;
          2.  ერთეულის ფასი;
          3.   მთლიანი ღირებულება;
მოწოდების პირობები და ვადა.


შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:  rustavi3@mes.gov.ge
ან წერილობით წარადგინოთ სსიპ ქალაქ რუსთავის N 3 საჯარო სკოლაში  რუსთავი კონსტიტუციის ქ. N 17 ).
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის

მიბმული ფაილები