ბაზრის კვლევა   სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“
22.12.2016
  
 
დასახელება: შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა ზომის საბურავევი და მათი მონტაჟი;

შემსყიდველი: სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“;

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211324468;

წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 2016 წლის 28 დეკემბერი 16 საათი;

შენიშვნა: სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე www.sakrusenergo.ge