ბაზრის კვლევა   შპს ,,სინათლის ქალაქი“ ატარებს ბაზრის კვლევას პროჟექტორების, დიოდური სანათებისა და ფასადური დიოდური
03.07.2015
  
 
შპს ,,სინათლის ქალაქი“ ატარებს ბაზრის კვლევას პროჟექტორების, დიოდური სანათებისა და ფასადური დიოდური ლენტების სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით. აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, არაუგვიანეს 2015 წლის 10 ივლისის ჩათვლით მოგვაწოდოთ ბაზრის კვლევის შედეგები დანართი #1-ის შესაბამისად შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@cl.ge
დამატებითი ინფორმაცია საქონლის შესყიდვის პირობების შესახებ:
ა) მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, ალ. თვალჭრელიძის პირველი შესახვევი #7;
ბ) საქონლის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ყველა ხარჯს მისი ტრანსპორტირების, დღგ-ს და ყველა გადასახადას;
გ) ანგარიშსწორების პირობები: ფაქტიურად მიწოდებულის საქონლის ღირებულება ანაზღაურდება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში;
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ ბაზრის კვლევა მოიცავს შესასყიდი საქონლის  ტექნიკური  პირობების  სრულყოფას და დანართ #1-ში არსებული საქონლის დასახელებები შესაძლოა დაზუსტდეს თქვენი შემოთავაზების მიხედვით, ასევე გთხოვთ, გაითვალისწინოთ საქონლის მიწოდების შესაძლო მოკლე ვადები.
  
საკონტაქტო პირი :შპს ,,სინათლის ქალაქის“ თანამშრომლები:
კომერციულ საკითხებში: ავთანდილ ბერიშვილი  - 571 975349
ტექნიკურ საკითხებში : აკაკი ნარსია -577 434400

მიბმული ფაილები