ბაზრის კვლევა   შპს ,,სინათლის ქალაქი“ ატარებს ბაზრის კვლევას სატყეო მეურნეობის სპეციალური ტექნიკის საბაზრო ღირებულე
26.08.2015
  
 
შპს ,,სინათლის ქალაქი“ ატარებს ბაზრის კვლევას სატყეო მეურნეობის სპეციალური ტექნიკის საბაზრო ღირებულების დადგენის მიზნით. აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, არაუგვიანეს 2015 წლის 4 სექტემბრის  ჩათვლით მოგვაწოდოთ ბაზრის კვლევის შედეგები დანართი #1-ის შესაბამისად შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@cl.ge და purchasing@cl.ge
დამატებითი ინფორმაცია საქონლის შესყიდვის პირობების შესახებ:
ა) მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, ალ. თვალჭრელიძის პირველი შესახვევი #7;
ბ) საქონლის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ყველა ხარჯს მისი ტრანსპორტირების, დღგ-ს და ყველა გადასახადს;
გ) სპეცტექნიკის საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 1 წელს სწორი ექსპლუატაციის პირობებში.
დ) ანგარიშსწორების პირობები: ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის ღირებულება ანაზღაურდება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.
 
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ ბაზრის კვლევა მოიცავს შესასყიდი საქონლის  ტექნიკური  პირობების  სრულყოფას და დანართ #1-ში არსებული საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები შესაძლოა დაზუსტდეს თქვენი შემოთავაზების მიხედვით, ასევე გთხოვთ, გაითვალისწინოთ საქონლის მიწოდების შესაძლო მოკლე ვადები.
  
საკონტაქტო პირი : შპს ,,სინათლის ქალაქის“ თანამშრომლები:
კომერციულ საკითხებში: ავთანდილ ბერიშვილი  - 591 97 53 49
ტექნიკურ საკითხებში : დავით ნანიტაშვილი -596 51 05 05

მიბმული ფაილები