ბაზრის კვლევა   სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო აცხადებს ბაზრის კვლევას, სააგენტოს ბალანზე არსებული შენობა-ნაგე
12.09.2017
  
 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო აცხადებს ბაზრის კვლევას, სააგენტოს ბალანზე არსებული შენობა-ნაგებობების/მიწის ნაკვეთების საბაზრო ღირებულების დადგენის (შეფასების) მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
 
 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2017 წლის 15 სექტემბრის 18.00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ შესაბამისი ინფორმაცია დანართი N1-ს შესაბამისად.
 
სათანადო ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: glominadze@ssa.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში (თბილისი, წერეთლის გამზ. N144).
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები