ბაზრის კვლევა   სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას
07.11.2016
  
 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას ტრანსპორტთან დაკავშირებული სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
სადაზღვევო პირობების ჩამონათვალი, აგრეთვე ავტომანქანების მარკა-მოდელი, სახელმწიფო ნომერი, გამოშვების წელი და საბალანსო ღირებულება მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში N1.
 აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 7 ნოემბრისა, წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:
  • 1 თვის სადაზღვევო პრემია;
  • სადაზღვევო მომსახურების საერთო ღირებულება - 2017 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
  შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: tgogoli@ssa.gov.ge ან წერილობით წარადგინოთ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში (თბილისი, წერეთლის გამზ. N144).
  წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის. 

მიბმული ფაილები