სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130012250_01, DIS130010796_01, DIS130013170_01
11.07.2013

1295

 

საჩივარი DIS130012250_01
2013 წლის 12 ივლისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130012250 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს “იდეა” (ს/კ 404863411) შემსყიდველი - სსიპ „საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური“.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:  https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130010796_01
2013 წლის 12 ივლისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130010796 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს "ბლოკ-ჯორჯია" (ს/კ 211362461) შემსყიდველი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130013170_01
2013 წლის 12 ივლისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130013170 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ჯეოტურანი“ (ს/კ 412670499) შემსყიდველი - შპს ,,ბათუმის წყალი" (ს/კ 245556679).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/