საჩივარი DIS130005348_00 2013 წლის 17 მაისს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130005348 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ეკონომი“ (ს/კ 200022313)  შემსყიდველი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია).დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/  საჩივარი DIS130009152_00 2013 წლის 17 მაისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130009152 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ბიზოლ ჯორჯია“ (ს/კ 404912546)  შემსყიდველი - საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური).დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130005348_00, DIS130009152_00
15.05.2013

1223

 

საჩივარი DIS130005348_00

 

2013 წლის 17 მაისს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130005348 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ეკონომი“ (ს/კ 200022313)  შემსყიდველი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია).

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

 

 

საჩივარი DIS130009152_00

 

2013 წლის 17 მაისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130009152 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ბიზოლ ჯორჯია“ (ს/კ 404912546)  შემსყიდველი - საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური).

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/