სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130007305_00, DIS130004538_00, DIS130008868_00
29.04.2013

1207

 

საჩივარი DIS130007305_00
2013 წლის 29 აპრილს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130007305 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ჯრკომ“ (ს/კ  202232896) შემსყიდველი -სსიპ „შემოსავლების სამსახური“).

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130004538_00
2013 წლის 29 აპრილს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004538 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „გიორგი წიკლაური“ (პ/N 01001030842) შემსყიდველი - ქ. თბილისის მერია)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130008868_00
2013 წლის 23 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130008868 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „აუდიტორული კომპანია პროფესიონალი“ (ს/კ 2000262973) შემსყიდველი - სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“).

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/