სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის თანახმად, დაუშვებელია შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შესყიდვის ობიექტის აღწერილობაში სასაქონლო ნიშნის, მოდელის, წარმოშობის წყაროს ან მწარმოებლის (მაგ: Intel-ის პროცესორი; LG-ის მონიტორი და ა. შ.) მითითება.  იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არსებობს შესყიდვის ობიექტის ზუსტი ტექნიკური მახასიათებლების აღწერის სხვა საშუალებები და აღწერილობაში მითითებულია სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, აუცილებლად უნდა იქნეს გამოყენებული ისეთი ტერმინები, როგორიცაა „მსგავსი”, „ეკვივალენტური” და სხვა;ასევე, დაუშვებელია სატენდერო დოკუმენტაციაში შესყიდვის ობიექტის ისეთი კონკრეტული ტექნიკური მახასიათებლების მითითება, რაც მთლიანობაში წარმოადგენს მხოლოდ ერთი კონკრეტული მოდელის საქონლის მახასიათებლებს. მაგალითად: ავტომანქანის შესყიდვის შემთხვევაში დაუშვებელია, სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული იქნეს შესასყიდი ავტომანქანის კონკრეტული სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე, საბურავებს შორის მანძილი, ცხენის ძალა და ა.შ., რომელთა სრულ კომპლექტაციასაც აკმაყოფილებს მხოლოდ ერთი მარკის ავტომანქანა. ასეთ შემთხვევაში სატენდერო დოკუმენტაციაში უნდა მიეთითოს ზღვრული მაჩვენებლები და გამოყენებულ იქნას ტერმინები „არანაკლებ“, „არაუმეტეს“, „-დან -მდე“ და ა.შ.ზემოაღნიშნული მოთხოვნების დარღვევა იწვევს შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის წევრთა ან/და ხელმძღვანელის დაჯარიმებას საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის საფუძველზე. 2011 წლის მონაცემებით, ასეთი დარღვევების გამო სასამართლოს მიერ დაჯარიმებულია სატენდერო კომისიის 34 წევრი, თითოეული პირის მიმართ გამოყენებული იქნა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით." />
სიახლეები/განცხადებები   რეკომენდაცია შესყიდვის ობიექტის აღწერასთან დაკავშირებით
06.07.2012

856

 

სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის თანახმად, დაუშვებელია შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შესყიდვის ობიექტის აღწერილობაში სასაქონლო ნიშნის, მოდელის, წარმოშობის წყაროს ან მწარმოებლის (მაგ: Intel-ის პროცესორი; LG-ის მონიტორი და . .) მითითება.  იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არსებობს შესყიდვის ობიექტის ზუსტი ტექნიკური მახასიათებლების აღწერის სხვა საშუალებები და აღწერილობაში მითითებულია სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, აუცილებლად უნდა იქნეს გამოყენებული ისეთი ტერმინები, როგორიცაამსგავსი”, „ეკვივალენტურიდა სხვა;

ასევე, დაუშვებელია სატენდერო დოკუმენტაციაში შესყიდვის ობიექტის ისეთი კონკრეტული ტექნიკური მახასიათებლების მითითება, რაც მთლიანობაში წარმოადგენს მხოლოდ ერთი კონკრეტული მოდელის საქონლის მახასიათებლებს. მაგალითად: ავტომანქანის შესყიდვის შემთხვევაში დაუშვებელია, სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებული იქნეს შესასყიდი ავტომანქანის კონკრეტული სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე, საბურავებს შორის მანძილი, ცხენის ძალა და .., რომელთა სრულ კომპლექტაციასაც აკმაყოფილებს მხოლოდ ერთი მარკის ავტომანქანა. ასეთ შემთხვევაში სატენდერო დოკუმენტაციაში უნდა მიეთითოს ზღვრული მაჩვენებლები და გამოყენებულ იქნას ტერმინებიარანაკლებ“, „არაუმეტეს“, „-დან -მდედა ..

ზემოაღნიშნული მოთხოვნების დარღვევა იწვევს შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის წევრთა ან/და ხელმძღვანელის დაჯარიმებას საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის საფუძველზე. 2011 წლის მონაცემებით, ასეთი დარღვევების გამო სასამართლოს მიერ დაჯარიმებულია სატენდერო კომისიის 34 წევრი, თითოეული პირის მიმართ გამოყენებული იქნა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით.