სიახლეები/განცხადებები   სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას
04.12.2014

1928

 

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას მეთადონის ჰიდროქლორიდის (წყალში ხსნადი ფორმა - ხსნარის, კონცენტრატის ან ფხვნილის სახით) შესყიდვის მიზნით.

შესყიდვის ობიექტია: 23 900  (ოცდასამი ათას ცხრაასი) გრამი აქტიური ნივთიერება მეთადონი.

შესყიდვის საორიენტაციო ბიუჯეტია - 165 000 (ას სამოცდახუთი ათასი) ლარი.

მიმაგრებული დოკუმენტები

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას ანტიჰემოფილური VIII ფაქტორკონცენტრატი შესყიდვის მიზნით.

შესყიდვის ობიექტია: 250 000 ს. ე. ანტიჰემოფილური VIII ფაქტორკონცენტრატი.

დაფასოება: 250 ს. ე. ან/და 500  ს. ე.

შესყიდვის საორიენტაციო ბიუჯეტია - 79 970 (სამოცდაცხრამეტი ათასი) ლარი.

მიმაგრებული დოკუმენტები