სიახლეები/განცხადებები   ცვლილებები „დროებით წესში“
09.03.2011

265

 

„სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებით წესში” 2011 წლის 28 თებერვალს განხორციელდა ცვლილებები, რომელთა შესაბამისად დროებითი წესის მოქმედების ვადა გაგრძელებულ იქნა 2011 წლის 1 აპრილამდე.