2013 წლის 21 ივნისს  განხორციელდა ცვლილებები სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებაში, რომელთა მიხედვით:ტენდერის გამოცხადებიდან ვადის ათვლა იწყება მეორე დღეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმწოდებელს ტენდერის გასაცნობად და სატენდერო წინადადების წარსადგენად გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში აქვს მინიმუმ სრული 3 სამუშაო დღე, ხოლო ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში - მინიმუმ სრული 20 დღე.განისაზღვრა 3 დღიანი პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც დაუშვებელია ხელშეკრულების დადება, კერძოდ: მას შემდეგ რაც შემსყიდველი ორგანიზაცია მიიღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების დადების თაობაზე და მიანიჭებს ტენდერს სტატუსს: „მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება“, მას უფლება არ აქვს დადოს ხელშეკრულება ასეთი გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტენდერის მსვლელობას დაემატა „ხელშეკრულების სტატუსები“ – „მიმდინარე ხელშეკრულება“ „შესრულებული ხელშეკრულება“ და  „შეუსრულებული ხელშეკრულება“ - რომელთა მეშვეობით მოხდება ხელშეკრულების შესრულების მიმდინარეობის ასახვა სისტემაში. ამავდროულად, ტენდერისათვის სტატუსის „ხელშეკრულება დადებულია“ მინიჭება დაუშვებელია, სანამ შემსყიდველი ორგაბნიზაციის მიერ არ მოხდება იმავე ტენდერის „ხელშეკრულების“ ველში დეტალური ინფორმაციის მითითება.პრეისკურანტით ტენდერის ჩატარება შესაძლებელია კიდევ ერთ CPV კოდზე - თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთების, ტექნიკური მომსახურებისა და მათთან დაკავშირებული მომსახურებების (CPV 50200000).შემსყიდველი ორგანიზაციები გათავისუფლდენენ ტენდერის ჩატარებისას საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების დედნების მოთხოვნის ვალდებულებისაგან.  შემსყიდველ ორგანიზაციას მხოლოდ უფლება აქვს მოითხოვოს დამატებით საკვალიფიკაციო მონაცემების დედნის წარმოდგენა ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის.დაზუსტდა, რომ თეთრ სიაში რეგისტრირებული პირის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათები ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვის ყველა საშუალების დროს. პრეტენდენტის მიერ სავარაუდო ღირებულებაზე მინიმუმ 20%-ით დაბალი ფასის დაფიქსირებისას, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გაზრდილი გარანტია 2%–დან 10%–მდე ოდენობით. " />
სიახლეები/განცხადებები   ცვლილებები N9 ბრძანებაში
27.06.2013

1281

 

2013 წლის 21 ივნისს  განხორციელდა ცვლილებები სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებაში, რომელთა მიხედვით:

  • ტენდერის გამოცხადებიდან ვადის ათვლა იწყება მეორე დღეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმწოდებელს ტენდერის გასაცნობად და სატენდერო წინადადების წარსადგენად გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში აქვს მინიმუმ სრული 3 სამუშაო დღე, ხოლო ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში - მინიმუმ სრული 20 დღე.
  • განისაზღვრა 3 დღიანი პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც დაუშვებელია ხელშეკრულების დადება, კერძოდ: მას შემდეგ რაც შემსყიდველი ორგანიზაცია მიიღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების დადების თაობაზე და მიანიჭებს ტენდერს სტატუსს: „მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება“, მას უფლება არ აქვს დადოს ხელშეკრულება ასეთი გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.
  • სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტენდერის მსვლელობას დაემატა „ხელშეკრულების სტატუსები“ – „მიმდინარე ხელშეკრულება“ „შესრულებული ხელშეკრულება“ და  „შეუსრულებული ხელშეკრულება“ - რომელთა მეშვეობით მოხდება ხელშეკრულების შესრულების მიმდინარეობის ასახვა სისტემაში. ამავდროულად, ტენდერისათვის სტატუსის „ხელშეკრულება დადებულია“ მინიჭება დაუშვებელია, სანამ შემსყიდველი ორგაბნიზაციის მიერ არ მოხდება იმავე ტენდერის „ხელშეკრულების“ ველში დეტალური ინფორმაციის მითითება.
  • პრეისკურანტით ტენდერის ჩატარება შესაძლებელია კიდევ ერთ CPV კოდზე - თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთების, ტექნიკური მომსახურებისა და მათთან დაკავშირებული მომსახურებების (CPV 50200000).
  • შემსყიდველი ორგანიზაციები გათავისუფლდენენ ტენდერის ჩატარებისას საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების დედნების მოთხოვნის ვალდებულებისაგან.  შემსყიდველ ორგანიზაციას მხოლოდ უფლება აქვს მოითხოვოს დამატებით საკვალიფიკაციო მონაცემების დედნის წარმოდგენა ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის.
  • დაზუსტდა, რომ თეთრ სიაში რეგისტრირებული პირის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათები ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვის ყველა საშუალების დროს. 
  • პრეტენდენტის მიერ სავარაუდო ღირებულებაზე მინიმუმ 20%-ით დაბალი ფასის დაფიქსირებისას, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გაზრდილი გარანტია 2%–დან 10%–მდე ოდენობით.