„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-10 პუნქტის  თანახმად, კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავისი საქმიანობის შესახებ ადგენს წლიურ ანგარიშს და ყოველი მომდევნო  წლის 15 მაისამდე წარუდგენს საქართველოს მთავრობას. ანგარიში ქვეყნდება სააგენტოს  ოფიციალურ ვებგვერდზე. აღნიშნული  მოთხოვნის  შესრულების მიზნით სააგენტოს 2012 წლის საქმიანობის ანგარიში გაეგზავნა საქართველოს მთავრობას და ასევე განთავსდა სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. სააგენტოს 2012 წლის საქმიანობის ანგარიში იხილეთ  შემდეგ ბმულზე:http://procurement.gov.ge/../files/_data/geo/about_agency/cspa_report_2012.pdf " />
სიახლეები/განცხადებები   2012 წლის საქმიანობის ანგარიში
15.05.2013

1224

 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-10 პუნქტის  თანახმად, კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავისი საქმიანობის შესახებ ადგენს წლიურ ანგარიშს და ყოველი მომდევნო  წლის 15 მაისამდე წარუდგენს საქართველოს მთავრობას. ანგარიში ქვეყნდება სააგენტოს  ოფიციალურ ვებგვერდზე. აღნიშნული  მოთხოვნის  შესრულების მიზნით სააგენტოს 2012 წლის საქმიანობის ანგარიში გაეგზავნა საქართველოს მთავრობას და ასევე განთავსდა სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. სააგენტოს 2012 წლის საქმიანობის ანგარიში იხილეთ  შემდეგ ბმულზე:

http://procurement.gov.ge/../files/_data/geo/about_agency/cspa_report_2012.pdf