სიახლეები/განცხადებები   2015 წლის განმავლობაში საწვავის გამარტივებული შესყიდვისას წარსადგენი ინფორმაციის ფორმა.
25.12.2014
   
 
საწვავის აგაი სისტემის გარეშე შესყიდვის შესახებ ნებართვის მისაღებად სატენდერო კომისიის სახელზე გაგზავნილ წერილს უნდა ახლდეს სათანადო ფორმით შევსებული ექსელის  ცხრილი. ცხრილის შეუვსებლობის ან/და არასათანადოდ შევსების შემთხვევაში, კომისია არ განიხილავს წერილს და შესაბამისად არ გასცემს ნებართვას. ექსელის  ცხრილი განთავსებულია შემდეგ ბმულზე.