სიახლეები/განცხადებები   ბაზრის კვლევა კოხლეარული იმპლანტის (CPV 33185200) შესასყიდად
17.03.2015
  
 
გაცნობებთ, რომ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში კოხლეარული იმპლანტის კომპონენტით გათვალისწინებული საქონლის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით.


მიბმული ფაილები