ბაზრის კვლევა   კონტრაქტების მინიჭება ივლისი-სექტემბერი, 2015
24.09.2015
   
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
 
კონტრაქტების  მინიჭება
ივლისი-სექტემბერი, 2015
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევას  და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
 
 
დასახელება: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი- საქართველოს საოფისე კონდიციონირების შესყიდვა
RFQ # PP06/PMA/G/S/06
კონტრაქტის ნომერი: # PP06/PMA/G/S/06-68
კომპანია: ს.ს ელიტ ელექტრონიქსი
ფასი: 20,000.00 აშშ დოლარი, დღგ-ის ჩათვლით
კონტრაქტის თარიღი: 15 ივლისი, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე
   
დასახელება: ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტების მომსახურების შესყიდვა IC # PP06-A3/GEP/CS/IC/02
კონტრაქტის ნომერი: # PP06-A3/GEP/CS/IC/02-1-70
# PP06-A3/GEP/CS/IC/02-2-71
კომპანია: ავთანდილ ლომიაშვილი;
ვახტანგ აბელიშვილი
ფასი: თითოეული კონტრაქტი: 72,000.00 აშშ დოლარი, დღგ-ეს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 16 ივლისი, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: 16 ივლისი, 2016
   
დასახელება: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს ოფისის IT ინფრასტრუქტურის შესყიდვა
RFQ # PP06/PMA/G/S/Lot 1-07
კონტრაქტის ნომერი: # PP06/PMA/G/S/Lot 1-07-77
კომპანია: შპს. გრინ პროჯექტი
ფასი: 19,493.57 აშშ დოლარი, დღგ-ის ჩათვლით
კონტრაქტის თარიღი: 6 აგვისტო, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე
   
დასახელება: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს ოფისის IT ინფრასტრუქტურის შესყიდვა
RFQ # PP06/PMA/G/S/Lot 2-07
კონტრაქტის ნომერი: # PP06/PMA/G/S/Lot 1-07-81
კომპანია: შპს. იუ-ჯი-თი
ფასი: 12,751.27 აშშ დოლარი, დღგ-ის ჩათვლით
კონტრაქტის თარიღი: 13 აგვისტო, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე
   
დასახელება: კომპიუტერული პროგრამების შესყიდვა
RFQ # PP06/GEP/G/S/05
კონტრაქტის ნომერი: # PP06/GEP/G/S/05-86
კომპანია: Vector Psychometric Group LLC
ფასი: 2,500.00 აშშ დოლარი, დღგ-ის ჩათვლით
კონტრაქტის თარიღი: 21 აგვისტო, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: 21 აგვისტო, 2016 
   
დასახელება: კომპიუტერული პროგრამების შესყიდვა
RFQ # PP06/GEP/G/S/05
კონტრაქტის ნომერი: # PP06/GEP/G/S/05-89
კომპანია: შპს სოფთლაინ საქართველო
ფასი: 5,384.80 აშშ დოლარი, დღგ-ის ჩათვლით
კონტრაქტის თარიღი: 15 სექტემბერი, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე
   
დასახელება: 2015 წლის ფაზის სკოლების (თიანეთი და ძეგვი) სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა
IFB# PP06/GEP/CW/CB/02-1
კონტრაქტის ნომერი: IFB# PP06/GEP/CW/CB/02-1
კომპანია: Ltd. Georgian Building Company
ფასი: 1,020,548.25 აშშ დოლარი, დღგ-ეს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 21 სექტემბერი,  2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: 31 მარტი, 2016