სიახლეები/განცხადებები   კონტრაქტების მინიჭება იანვარი - მარტი 2017
28.03.2017
    
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
 
კონტრაქტების  მინიჭება  
იანვარი - მარტი 2017
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევას  და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
 
 
დასახელება: საქართველოს საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების ქიმიური ნივთიერებების და მასთან დაკავშირებული  მომსახურების შესყიდვა
#PP08/GEP/G/CB/04
კონტრაქტის ნომერი: ჩარჩო ხელშეკრულება #PP08/GEP/G/CB/04-3
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს. „ჯეოლაბინსტრუმენტები“
კონტრაქტის თარიღი: 17 იანვარი,  2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: ივნისი, 2019
   
დასახელება: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტისთვის ვერტმფრენის სიმულატორის შესყიდვა
#PP09-A1/GEP/G/CB/05
კონტრაქტის ნომერი: #PP09-A1/GEP/G/CB/05-41
კონტრაქტი მიენიჭა: სია ტეკარა
კონტრაქტის თანხა: 210,000.00 აშშ დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 15 მარტი, 2017   
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე
   
დასახელება: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ კომპიუტერული აღჭურვილობის შესყიდვა სსიპ  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრისთვის
RFQ # PP09/GEP/G/S/14
კონტრაქტის ნომერი: RFQ # PP09/GEP/G/S/14 - 21
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს. ჯი-თი ჯგუფი  
კონტრაქტის თანხა: 15,140.00 (თხუთმეტი ათას ას ორმოცი აშშ დოლარი და ნული ცენტი) დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 21 თებერვალი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე