,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის პირველი პუნქტიდან გამომდინარე, იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ 2013-2014 წლების ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად დადებული ხელშეკრულებები ითვალისწინებენ ფიჭური სატელეფონო მომსახურების მიწოდებას 2014 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, ასეთი შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან ან/და შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანოსთან  შეთანხმების გარეშე." />
სიახლეები/განცხადებები   ინფორმაცია შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის 2013-2014 წლების ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირ
02.05.2013

1211

 

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის პირველი პუნქტიდან გამომდინარე, იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ 2013-2014 წლების ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად დადებული ხელშეკრულებები ითვალისწინებენ ფიჭური სატელეფონო მომსახურების მიწოდებას 2014 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, ასეთი შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან ან/და შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანოსთან  შეთანხმების გარეშე.