სიახლეები/განცხადებები   კონკურენციის სააგენტოს ბრძანება საექსპერტიზო მომსახურების გამწევი დაწესებულების განსაზღვრის თაობაზე
13.05.2015
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 აპრილის №45 ბრძანების მე-6 პუნქტით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ეთხოვა შემსყიდველი ორგანიზაციების ინფორმირება კონკურენციის სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე, რომელიც ეხება შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ სატენდერო დოკუმენტაციაში საპროექტო/სამშენებლო/საინჟინრო სამუშაოების შესყიდვისას საექსპერტო მომსახურების გამწევი დაწესებულების განსაზღვრას „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
 
გადაწყვეტილება იხილეთ ბმულზე