სიახლეები/განცხადებები   კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან
01.08.2014

1658

 

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

მოწვევა ეროვნულ საკონკურსო ვაჭრობაზე

საქართველო

რეგიონალური განვითარების პროექტი II

კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან

სესხის ნომერი: 5178-GE

კონტრაქტის/ტენდერის #: IDA/RDPII/CW/NCB/07-2014

 

1. საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის (II ფაზა) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან

 

პროექტით გათვალისწინებულია: გელათის მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები:

      1. მონოლითური რკ.ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა-252მ3;

      2. კედლების მოწყობა წვრილი საკედლე ბლოკით -140,25მ3;

      3. ალუმინის ვიტრაჟების და კარი-ვიტრაჟების მოწყობა-64,75მ2

      4. კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით-76მ2;

      5. ბრტყელი სახურავის მოწყობა, მასზე მწვანე საფარის მოწყობით-402მ2;

      6. შენობის შიდა კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით- 334მ2;

      7. შენობის ფასადის კედლების შელესვა პერლიტ ნარევი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით-175 მ2;

      8. შენობის ფასადის მოპირკეთება ბუნებრივი ქვით სისქით 40მმ-60მ2;

      9. ტერიტორიის მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ქვაფელინით 100X200X100 მმ-1750მ2;

      10. მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 6 სმ და წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 4 სმ- 980 მ2;

      11. PE-100 SDR26 PN6 წყალსადენის პოლიეთილენის მილების Ø110×4,2 ჩაწყობა თხრილში –  1735 მ;

      12. PE-100 SDR21 PN8 წყალსადენის პოლიეთილენის მილების Ø50×2,4 ჩაწყობა თხრილში – 670 მ;

      13. PE-100 SDR17 PN10 წყალსადენის პოლიეთილენის მილების Ø90×5.4 -680მ;

      14. წყალსადენის d=1,0 მ და d=1,5 მ-იანი ანაკ. რკ.ბეტონის ჭების მოწყობა-6კომპ;

      15. კანალიზაციის d=1,0 მ-იანი ანაკ.რკ.ბეტონის ჭების მოწყობა -53 კომპ;

      16. d=150მმ და d=100მმ-იანი კანალიზაციის გოფრირებული მილის მოწყობა-1760მ;

      17. ფეკალური კანალიზაციის გამწმენდის მოწყობა წარმადობით 6მ3/დღ.ღ.-2 კომპ;

      18. ჭაბურღილის მოწყობა სიღრმით 200მ-1ცალი;

      19. ხის კონსტრუქციების მოწყობა სავაჭრო ჯიხურების მოსაწყობად-13,64მ3;

 

სამუშაოების ხანგრძლივობაა 9 (ცხრა) თვე სამუშაოების დაწყებიდან.

სამუშაოების წინასწარი ღირებულება შეადგენს 1,488,867.58 ლარი ყველა სახის გადასახადის და სახელმწიფო მოსაკრებელის ჩათვლით, როგორც ეს წარმოდგენილია იტმ-14.7 ქვეთავში. თუმცა, ტენდერში მონაწილის პასუხმისმგებლობაა წარმოდგენილი სატენდერო ფასი, რომელიც შესაძლებელია იყოს წინასწარ ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი, შეესაბამებოდეს ადგილობრივ საბაზრო ფასებს და აგრეთვე გათვალისწინებული იყოს ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელთაც შეიძლება გავლენა იქონიონ წარმოდგენილი სამუშაოების ჩატარების ღირებულებაზე.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა შორის არის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:

      ა) კონკურსანტის საშუალო წლიური ბრუნვა დაანგარიშებული მიმდინარე ან დასრულებული კონტრაქტების ერთობლივი დადასტურებული გადახდებიდან, ბოლო სამი (3) წლის განმავლობაში უნდა იყოს არანაკლებ 2,235,000 ლარის ექვივალენტი;

      ბ) კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის ან არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, როგორიცაა ლიკვიდური აქტივები, დაუგირავებელი უძრავი ქონება, საკრედიტო ხაზები და სხვა ფინანსური რესურსები, გარდა სხვა საკონტრაქტო საავანსო თანხებისა, მინიმუმ 500,000 ლარის ექვივალენტის ოდენობით;

      გ) ბოლო სამი (3) წლის განმავლობაში კონკურსანტს წარმატებულად უნდა ჰქონდეს დასრულებული მინიმუმ ერთი (1) მსგავსი სახის სამუშაოების კონტრაქტი, კერძოდ, ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცი, როგორც კონტრაქტორის, მმართველი კონტრაქტორის, ან ქვეკონტრაქტორის სახით არანაკლებ 1,000,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით, ან 2 (ორი) ან ნაკლები კონტრაქტი (აღნიშნული ხასიათის), თითოეული არანაკლებ 700,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით, მაგრამ ჯამურად არანაკლებ 1,000,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით.

2. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს უფლებამოსილ და კვალიფიცირებულ კონკურსის მონაწილეებს განახორციელონ ქ. ვანის სახელმწიფო მუზეუმის შენობის დაწყებული მინაშენის მშენებლობის (ფაზა 2) დასრულების სამუშაოებს;

 

3. კონკურსი ჩატარდება მსოფლიო ბანკის მიერ 2011 წლის იანვარში გამოცემული რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკის სესხებითა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის კრედიტებით განხორციელებული საქონლის, სამუშაოების და არასაკონსულტაციო მომსახურებების შესყიდვების სახელმძღვანელო დებულებაში" აღწერილი ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობის პროცედურების შესაბამისად და მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა უფლებამოსილ მონაწილეს, სახელმძღვანელო დებულებაში მოცემული განსაზღვრების შესაბამისად. აგრეთვე, გთხოვთ იხილოთ ზემოაღნიშნული მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელო დებულების პარაგრაფები 1.6 და 1.7, რომელიც ეხება ინტერსთა კონფლიქტს.

 

4. დაინტერესებულ უფლებამოსილ კონკურსის მონაწილეებს დამატებითი ინფორმაციის მიღება და საკონკურსო დოკუმენტაციის გაცნობა შეუძლიათ სამუშაო დღეებში 10:00-დან 18:00 საათამდე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში, ქვემოთ მოცემულ მისამართზე.

 

5. საკონკურსო დოკუმენტაციის სრული კომპლექტის შეძენა ინგლისურ ენაზე, შესაძლებელია ქვემოთ მითითებულ მისამართზე წერილობითი განაცხადის წარდგენისა და არაანაზღაურებადი 200 ან 350 ლარის (საკურიერო მომსახურების ჩათვლით) ან თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტაში მისი ექვივალენტის გადახდის შემდეგ. გადახდა ხორციელდება თანხის გადარიცხვით ან ნაღდი ფულის შეტანით საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შემდეგ საბანკო ანაგარიშზე:

 

გადახდის განხორციელება მოხდება ქვემოთ მოცემულ ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით:

მოსარგებლე ბანკი: სს ბანკი რესპუბლიკა, ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი

ბანკის მისამართი: გრიგოლ აბაშიძის ქ. #2, 0179, თბილისი, საქართველო

ბანკის კოდი: REPLGE22

მოსარგებლე: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; საიდენტიფიკაციო კოდი: 206 074 193

ლარის/აშშ დოლარის/ევროს(მულტი-სავალუტო)ანგარიშის #: GE46BR0000010653180664

მოთხოვნის შემთხვევაში, სატენდერო დოკუმენტაცია გაგზავნილი იქნება საერთაშორისო კურიერული სამსახურის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში შემსყიდველი არ აგებს პასუხს ამანათის დაკარგვაზე ან გვიან მიწოდებაზე.

6. საკონკურსო წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვემოთ მითითებულ მისამართზე, არაუგვიანეს 2014 წლის 9 სექტემბერი, 15:00 საათისა (ადგილობრივი დროით). ელექტრონული საკონკურსო წინადადებები არ მიიღება. დაგვიანებული საკონკურსო წინადადებები არ მიიღება. საკონკურსო წინადადებები გაიხსნება მათი მიღების დასრულების ვადის ამოწურვისთანავე ქვემოთ მოცემულ მისამართზე 2014 წლის 9 სექტემბერი, 15:00 საათზე (ადგილობრივი დროით) იმ კონკურსის მონაწილეთა წარმომადგენლების და ნებისმიერი დაინტერესებული პირების თანდასწრებით, რომლებიც მოისურვებენ დასწრებას.

 

7. საკონკურსო წინადადებას თან უნდა ახლდეს სატენდერო წინადადების საგარანტიო დეკლარაცია ვადით: 5 (ხუთი) წელი სატენდერო წინადადებების გახსნის დღიდან.

 

8. ზემოხსენებული მისამართია:

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

ბ-ნი ილია დარჩიაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორის მ/შ

მისამართი: . აღმაშენებლის გამზ. #150, თბილისი 0112, საქართველო

(1) საკონკურსო დოკუმენტის გაცნობის და განხილვის მიზნით: ოთახი 405, IV სართული;

(2) საკონკურსო დოკუმენტის წარდგენის ან დაზუსტების მიზნით: ოთახი 301, III სართული (კანცელარია)

(3) საკონკურსო წინადადებების გახსნის მიზნით: ოთახი 316, III სართული

 

ტელ: (995 32) 243 70 01/02/03/04

ფაქსი: (995 32) 243 70 77

ელ. ფოსტა: procurement@mdf.org.ge

ვებ-გვერდი: www.mdf.org.ge

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი