სიახლეები/განცხადებები   საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ საწვავის შესყიდვა
02.05.2014

1545

 

2014 წლის ნებისმიერი ნავთობპროდუქციის (საწვავის) კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში, საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ  ნავთობპროდუქციის (საწვავის) სახელმწიფო შესყიდვა საარჩევნო/სარეფერენდუმო პერიოდში არ საჭიროებს 2014 წლის ნავთობპროდუქციის (საწვავის) კონსოლიდირებული ტენდერის სატენდერო კომისიასთან შეთანხმებას (მათ შორის, არ საჭიროებს 3 000 ლიტრზე მეტი საწვავის არასაბარათე სისტემის გამოყენების თაობაზე შეთანხმებისათვის გათვალისწინებული ცხრილის შევსებას).